Tipus d’usuari: qualsevol

Un cop l’usuari s’autentica a la plataforma ha de seleccionar el ens i fons documental amb el qual vol operar. En aquells casos que l’usuari només disposi de permisos a un únic ens i fons documental no li apareixerà aquesta pantalla de selecció.

iarxiu_seleccio_ens_fons

Un cop dins de l’ens i fons documental, i en funció dels rols que tingui assignat veurà unes pestanyes o unes altres. El rol arxiver veurà tres pestanyes: ingrés, consulta i administració. En canvi, l’usuari intern només veurà la pestanya d’ingrés i de consulta. La pestanya d’inici la veu qualsevol usuari i hi pot trobar els manuals, notícies i documentació que regula el servei.