Les sèries documentals són creades pels arxivers i/o administrador d’ens i es vinculen a un ens i/o fons determinat de la seva competència. L’arxiver pot definir i assignar les polítiques de gestió del cicle de vida a aquest nivell i així aquestes es podran aplicar a tots els PIA que formen part de la sèrie documental. És a dir, la gestió de les sèries és un element indispensable per a facilitar l’administració i la implementació de les polítiques de la plataforma.

La plataforma permet gestionar les sèries documentals de dues maneres diferents, a nivell d’ens o a nivell de fons documental. Si s’escull a nivell d’ens la seva gestió recau en el rol administrador d’ens i la gran particularitat és que les sèries documentals són compartides per tots els fons documentals que formen part de l’ens. En aquesta modalitat, l’arxiver mai podrà donar d’alta, modificar o eliminar una sèrie. Només les podrà consultar o fer servir per crear les polítiques corresponents.

Ara bé, si es prefereix gestionar les sèries documentals de forma independent per cada fons, llavors la gestió de les sèries recau en el rol arxiver.

Nota: Un cop escollida la modalitat de gestió de les sèries documental no és possible canviar-ho ja que es poden donar algunes incompatibilitats.