La única manera de pujar una unitat documental composta (un expedient o dossier format per 1 o n documents) per la web d’iRXIU és mitjançant un fitxer comprimit del tipus .zip.

Ara bé, l’estructura que ha de tenir aquest fitxer .zip dependrà del tipus de documents que contingui:

  • Unitats documentals compostes que continguin documents signats amb signatura detached o independents
  • Unitats documentals compostes que NO continguin documents signats amb signatura detached o independents

Unitats documentals compostes amb documents signats amb signatura detached

En aquest cas,  per requisits de la plataforma, l’estructura del ZIP ha de ser la següent: un primer nivell amb una carpeta que identifica a l’expedient i dins d’aquesta carpeta s’ha de crear una subcarpeta per cada document que forma part de l’expedient. Si a més a més, el document incorpora una signatura electrònica del tipus detached (independent) s’ha de crear una subcarpeta anomenada signatura per incloure-les.

Això és necessari ja que la plataforma iARXIU haurà de validar  els documents que portin associades signatures, i és important que aquestes quedin associades correctament als documents que signen (signatures independents).

iarxiu_ingres_expedient1

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan un usuari vulgui pujar una unitat documental composta d’aquest tipus ho ha d’indicar abans de pujar el fitxer .zip. Ha de seleccionar el radio button “estructura rígida”

iarxiu_ingres_expedient2

 

 

 

 

 

 

 

Unitats documentals compostes SENSE documents signats amb signatura detached

En aquest cas es permet pujar un fitxer comprimit .zip sense importar l’estructura interna que tingui dins. Això vol dir que el fitxer comprimit pot :

  1. Contenir carpetes o subcarpetes
  2. Contenir fitxers en el primer nivell o dins de carpetes
  3. Sense límit de documents o fitxers (dins dels límits que estableix la plataforma)
  4. Si hi ha més d’un document amb el mateix nom s’evita aquesta duplicitat afegint un sufix numèric ( _1 , _2 , etc. ).

Limitació: No es permet incloure carpetes o fitxers que en el seu nom tinguin caràcters “estranys” com accents, signes de puntuació, etc. En aquest cas la plataforma retorna el següent error:

iarxiu_ingres_expedient3

 

Quan un usuari vulgui pujar una unitat documental composta d’aquest tipus ho ha d’indicar abans de pujar el fitxer .zip. Ha de seleccionar el radio button “estructura flexible”

iarxiu_ingres_expedient1