Tipus d’usuari: qualsevol usuari administrador i els usuaris interns que tinguin permisos de consulta

El mòdul de consulta i visualització és aquell que permet la consulta, la recuperació i la visualització dels paquets d‘informació d’arxiu emmagatzemats a la plataforma iARXIU, tot garantint el compliment amb la normativa vigent sobre accés que afecta als esmentats documents per part dels usuaris del sistema i de tercers.

En la consulta dels PIA podem diferenciar entre una cerca bàsica i una cerca avançada. La cerca bàsica es realitza a les metadades comunes a tots els paquets definits per la plataforma i la cerca avançada per les metadades específiques dels paquets segons els vocabularis utilitzats en les plantilles que s’han fet servir al fer l’ingrés.

A més s’inclouen altres funcionalitats com:

  • Cercar PIA per metadades bàsiques del paquet o per metadades de vocabularis específics.
  • Visualitzar la llista de resultats i possibilitat d’exportar-los a excel.
  • Consultar i accedir a les metadades dels PIA o visualitzar el contingut dels fitxers que formen part del PIA
  • Descàrrega del Paquet d’informació de Consulta (PIC) en format ZIP, només metadades o URL de descàrrega
  • Descarregar informe d’evidència
  • Conversió en línia de documents
  • Descarregar còpia autèntica
  • Consultar historial d’accions del PIA
  • Consultar historial d’accessos (només visible per l’arxiver i rols administradors)