Tipus d’usuari: arxiver

Vista grups – usuaris

Aquesta vista mostra una pantalla similar a la llista d’usuaris, però es focalitza en mostrar els grups d’usuaris que hi ha i quins usuaris estan associats.

iarxiu_gestio_usuaris_06

Crear nou grup

Si es vol afegir un nou grup només cal clicar a “Nou Grup” i apareixerà el formulari d’alta d’un nou grup

iarxiu_gestio_usuaris_05

Eliminar grup

Si es vol eliminar un grup només cal seleccionar el grup i clicar a “Elimina grup”. Cal tenir present que quan s’elimina el grup no s’eliminen els usuaris que en formen part.

iarxiu_gestio_usuaris_07

Si existeixen polítiques d’accés vinculades al grup que es desitja eliminar, s’avisarà a l’usuari i no se’l permetrà eliminar-lo

iarxiu_gestio_usuaris_08

Associar usuari a un grup

Quan es seleccionar el grup apareix un llistat amb els usuaris que en formen part i uns botons per afegir-ne de nous o bé per treure’ls

iarxiu_gestio_usuaris_09

Per associar un usuari a un grup primer cal seleccionar el grup i després clicar a “Afegeix usuari”.

A la següent pantalla es mostren els usuaris donats d’alta al fons documental. Només cal seleccionar l’usuari i clicar a “Accepta”.

iarxiu_gestio_usuaris_10

Desvincular un usuari d’un grup

Per desvincular un usuari d’un grup cal primer seleccionar el grup i després seleccionar l’usuari del grup i clicar el botó “elimina usuari”

iarxiu_gestio_usuaris_11