Amb l’objectiu de sintetitzar i encapsular en una única entitat tota la documentació que es preserva a la plataforma iARXIU s’ha definit una entitat, anomenada paquet d’informació que serveix per a empaquetar la documentació a preservar tant a nivell d’unitat documental composta (expedient) com document electrònic.

És un contenidor en format xml que inclou:

– Les metadades associades
– El/s document/s que es volen preservar
– La/es signatura/es associades als documents a preservar

Tipus de paquet d’informació

Paquet d’informació de transferència (PIT)

És la documentació electrònica que transfereix el productor de la documentació a la plataforma iARXIU, ja sigui aquesta una unitat documental composta o un document electrònic d’arxiu, d’acord amb el protocol de transferència establert pel Consorci AOC.

Paquet d’informació d’arxiu (PIA)

Quan els paquets d’informació de transferència ingressen a l’arxiu se’ls aplica un conjunt de controls per a verificar la seva integritat, autenticitat i idoneïtat amb els requeriments de conservació. Se’ls afegeixen altres metadades (per exemple, les relacionades amb la informació de representació) i, si es necessari i així ho estableix la política de preservació, es pot procedir a la migració dels objectes digitals a un format més estàndard i estable. A aquesta normalització del PIT se l’anomena paquet d’informació d’arxiu.

El PIA s’emmagatzemarà al repositori digital el temps que estableixi la política de retenció i disposició corresponent.

Paquet d’informació de consulta (PIC)

Quan un usuari vulgui consultar algun document emmagatzemat, el sistema li permet obtenir una còpia del PIA, més coneguda com a paquet d’informació de consulta (PIC).