Requisits funcionals

El primer cas i, que creiem que és el més paradigmàtic i lògic, és aquell en el que la documentació d’un ens s’incorpora a la plataforma iArxiu des d’un gestor documental o aplicació corporativa. En aquest cas, la forma d’ingressar i consultar la documentació transferida a la plataforma iArxiu es realitza mitjançant els serveis web que disposa la plataforma, sense la necessitat d’interactuar amb la web de l’iArxiu. No obstant, també tenen la possibilitat de fer l’ingrés i/o consulta utilitzant la pròpia web de l’iArxiu.

Els requisits mínims per fer ús de la plataforma iArxiu són els següents:

 – Tenir un volum considerat d’expedients/documents electrònics gestionats en el gestor documental. És obligatori que els expedients estiguin tancats o que siguin versions definitives dels documents

 – Estar prèviament familiaritzat amb l’entorn de negoci del client: com funcionen mínimament els seus processos que tracten els expedients, com a mínim des de la perspectiva de l’arxiu.

 – Tenir definit i implantat un sistema de gestió documental a l’organització i els seus instruments, tals com els calendaris de transferència, sistema de descripció, quadre de classificació, etc.

 – Tenir definit el model de dades (metadades) que descriuen els documents/expedients per facilitar la integració amb iArxiu i la creació dels paquets d’informació de transferència

Requisits tècnics

Els clients d’integració suportats són:

 – Java 1.5

 – Java 1.6

 – DotNet

A més a més, l’aplicació que farà ús dels serveis web ha de disposar d’un certificat digital d’aplicació (CDA).

La seguretat es basa en missatges SOAP signats digitalment per a la autenticació i assertions SAML per a la autorització, enviats per canals segurs (HTTPS).