Els diferents tipus d’agents del servei són els següents:

Són aquells ens, organismes o persones responsables o involucrats en la creació, producció, gestió, conservació i consulta dels documents electrònics dins del servei IARXIU. En concret, existeixen els següents tipus d’agents:

Ens productor: Aquell ens o organisme del sector públic de Catalunya que ha produït i/o reunit documents en l’exercici de les seves activitats.

Arxiu: Organisme o institució des d’on es fan específicament funcions d’organització, tutela, custòdia, gestió, descripció, conservació i difusió dels documents i fons documentals dels ens del sector públic de Catalunya.

D’acord amb la normativa d’arxius, ens podem trobar arxius que formen part de la pròpia  estructura organitzativa de l’ens productor (per exemple, els arxius dels municipis de més de deu mil habitants) o bé arxius, que per llei, tenen atribuïda la gestió dels fons documentals d’altres ens (per exemple, el cas dels Arxius Comarcals).

Consumidor: Persona física i/o sistema d’informació, degudament autoritzada, que consulta la documentació emmagatzemada a la plataforma i que no pertany a l’estructura organitzativa de l’ens productor i/o arxiu. Poden ser:

– Pertanyents a un altre ens del sector públic de Catalunya

– El ciutadà interessat

– La persona que acrediti interès legítim/directe

– L’investigador

– El ciutadà

Aquests tipus d’agents poden ser:

– Persones físiques que accedeixen a la plataforma amb el seu certificat digital

– Aplicacions de confiança: aquells sistemes d’informació (per exemple, gestors documentals o gestors d’expedients)  que disposen els productors de fons/arxiu per gestionar la seva documentació. Aquestes aplicacions actuen en nom de l’ens productor, arxiu i/o consumidor  i fan ús dels serveis web que disposa la plataforma IARXIU