Tipus d’usuari: qualsevol, sempre i quan tingui permisos

Pel que fa a la descarrega d’una còpia del PIA, que s’anomena paquet d’informació de consulta (PIC) l’usuari, en funció dels règim d’accés es podrà descarregar el PIC en els següents formats:

  • URL de descàrrega del PIC. La finalitat és que l’usuari pugui copiar aquesta URL i enviar-la a usuaris (que per accedir-hi necessiten tenir permís) o bé guardar-la com a metadada en les aplicacions de gestió d’arxius que disposi l’usuari (similar al concepte de adreça topogràfica en arxius tradicionals).

iarxiu_consulta_11

  • PIC en format XML-METS que inclou només les metadades del PIA. En aquest cas es tracta d’un fitxer XML

iarxiu_consulta_12ç

  • ZIP que inclou tant les metadades (fitxer mets.xml) com els documents que en formen part, així com un visor HTML per visaulitzar de forma amigable el fitxer XML.

iarxiu_consulta_13

Visualització PIC quan es descarrega en format ZIP

Un cop descomprimit el fitxer ZIP, veureu que l’estructura del paquet d’informació de consulta és similar a aquesta:

  • Una o varies carpetes anomenades “BIN…” que n’hi haurà tantes com documents i signatures hi hagi en el paquet d’informació.
  • Una carpeta anomenada “visor” que inclou els fitxers de configuració del XSLT.
  • Un fitxer anomenat “mets.xml” que és la representació del PIA en format Mets i que inclou totes les metadades associades al paquet.
  • Un fitxer anomenat “SEAL.xml” que és la signatura que genera iArxiu per garantir la integritat del PIA en el moment de l’ingrés.
  • Un fitxer anomenat “mets.html” que és el visor HTML.

Per poder visualitzar el visor HTML cal obrir el fitxer anomenat “mets.html” i en aquest moment s’obrirà el visor en el navegador web corresponent:

iarxiu_consulta_14

Des del visor es pot consultar totes les metadades associades al paquet d’informació, així com consultar/descarregar els documents que en formen part. Es pot veure que moltes de les metadades apareixen en un primer moment “amagades” ja que el visor funciona amb capses que s’expandeixen i es contrauen.