Tipus d’usuari: Arxiver

L’objectiu de les polítiques d’accés és establir qui podrà accedir a la informació continguda en els PIA d’un determinat fons, sèrie documental o d’un PIA concret i en quines circumstàncies o limitacions Les polítiques d’accés les administra l’arxiver, i sempre depenen del fons amb el que està treballant l’arxiver. La política s’aplicarà als paquets que pertanyen a aquest fons.

Una política permet indicar:

 • Descripció de la política:
  • Nom
  • Descripció
  • Criteris de restricció d’accés
  • Marc Legal
  • Sensibilitat dades LOPD
 • Nivell d’aplicació de la política:
  • Sèrie documental (llistat de les sèries donades d’alta)
  • Identificador del PIA
 • Tipus d’accés:
  • Públic (tots els grups veuen els paquets)
  • Restringit a només metadades, o metadades i binaris (s’han d‘indicar grups)
 • Grup d’usuaris al que aplica quan l’accés és restringit

L‘acció que es controla amb la política d’accés és sempre la de consulta (o descàrrega), i sempre s’estableix a nivell de paquet. Dintre del paquet es pot donar accés tot el paquet, o només a les metadades. No es poden fer restriccions a nivell d’un binari o un vocabulari en concret dintre del paquet.

El resultat de la política és sempre de permetre. Per defecte els usuaris interns no tenen accés als paquets, i amb la política es dóna accés explícit als paquets.

Alta política

Per donar d’alta una política, l’arxiver ha de clicar el botó “Afegeix nova política”

iarxiu_politiques_acces_01

 

I emplenar un formulari com aquest:

iarxiu_politiques_acces_02

Amb aquesta política, l’arxiver (que esta treballant amb un ens i un fons), aplica una política d’accés als paquets d’aquest ens i fons. En un primer pas especifica l’abast d’aplicació de la política: o una sèrie documental o un identificador de paquet concret. Després especifica el tipus d’accés (públic o restringit), i si és restringit, pot indicar per cada grup d’usuaris si l’accés és només a metadades o també als binaris.

Un cop donada d’alta, la política automàticament s’aplica i queda vigent fins que s’elimina.

iarxiu_politiques_acces_03

Si ja existeix una política d’accés amb la mateixa sèrie documental o PIA que s‘està creant, la plataforma avisarà d’aquest fet i no crearà la nova política.

La llista de grups a la pantalla anterior conté sempre la totalitat de grups del fons. Si s’afegeixen grups nous, aquests apareixen sense permisos.

Modificació de la política

iarxiu_politiques_acces_04

La modificació de política permet modificar totes les dades d’una política d’accés, excepte la sèrie documental i/o l’identificador de paquet.

La pantalla de consulta o modificació és la mateixa que la pantalla d’alta de política, però amb els camps emplenats.

Eliminació de la política

Per eliminar una política només cal seleccionar la política a eliminar i clicar sobre “elimina política”

iarxiu_politiques_acces_05