Tipus d’usuari: arxiver

Les polítiques de preservació defineixen com s’ha de portar a terme la conservació tècnica dels PIA per a garantir la permanència intel·lectual i tècnica, així com, assegurar la autenticitat, la integritat, la fiabilitat i la disponibilitat dels documents electrònics d’arxiu al llarg del temps. A més a més de la seva definició, també controla la seva execució.

Inclou les següents estratègies o operacions de preservació

 • Migració: Aquesta política permet realitzar la transformació o conversió d’un document electrònic d’arxiu en un determinat format a un format més conegut, estable o normalitzat , tot preservant la integritat del contingut del document corresponent i garantint la seva correcta consulta i visualització en el futur. En el següent document trobareu els formats que es poden migrar i  els formats possibles de migració (excel)
 • Consistència: L’objectiu és verificar periòdicament que els PIA mantenen la seva integritat durant tot el temps que romanen a iARXIU. La forma de fer-ho és comprovar que el resum criptogràfic dels objectes digitals que s’obté en el moment del seu ingrés és el mateix que el que es calcula en executar la política.

Una política de preservació defineix:

 • Una operació de preservació
 • Un criteri de selecció
 • Unes dates en les que s’executa aquella política

Alta política de preservació

Per donar d’alta una nova política l’usuari ha de clicar a “Afegeix nova política” dins de l’apartat de “Gestió polítiques de preservació” de la pestanya “Administració”. iarxiu_politiques_preservacio_01

Els camps a informar són els següents:

 • Criteri de selecció:
  • Tots els paquets del fons
  • Sèrie documental (llistat amb les sèries documentals donades d’alta)
 • Dades descriptives:
  • Nom de la política
  • Descripció de la política
  • Codi TAAD
  • Motiu de la política i correu electrònic a qui es notificarà quan es vagi a procedir a l’execució de la política
 • Acció a realitzar. Escollir una de les següents:
  • Migració
   • Indicació de format origen i format destí
  • Consistència (comprovació d’integritat)
 • Execució de la política:
  • Data d’inici d’execució.
  • Freqüència d’execució (en anys, mesos o dies)

iarxiu_politiques_preservacio_02

Un cop emplenats tots els camps de la pantalla anterior i s’hagi comprovat que no hi ha cap error, la política queda donada d’alta a la plataforma.

Addicionalment, el sistema associarà un identificador únic per a cada política.

La creació de polítiques tècniques permet indicar una sèrie documental o tot un fons. Si una sèrie té una política específica, llavors no li aplicarà la política especificada per al fons. És a dir, que la política amb identificador de sèrie té preferència sobre la de fons.

iarxiu_politiques_preservacio_03

Modificació política

La modificació d’una política permet a l’arxiver modificar totes les dades d’una política.

Activació/desactivació política

L‘activació / desactivació de polítiques permet a l’arxiver arrencar o parar una determinada política. Les polítiques actives creen les tasques i operacions corresponents, i les polítiques inactives no executen cap acció, però es poden consultar les seves dades.

Consulta execucions

La consulta d’execucions i resultats permet a l’arxiver veure quines han estat les execucions de la política, ordenades de més recent a més antiga. Per consultar quins PIA s’han vist afectat per l’aplicació de la política cal consultar el registre d’accions.

Les dades que es mostren a la consulta per cadascuna de les execucions de la política són les següents:

 • Hora d’inici de l‘execució
 • Hora de finalització de l‘execució
 • Resultat de l’execució. Els estats possibles són:
  • Correcte
  • Error
  • Execució en curs
 • Nombre de paquets afectats o tractats durant l’execució

Eliminació política

Aquesta opció permet eliminar una política.

Nota: cal tenir present que l’eliminació d’una política no implica que es “restauri” les execucions fetes de la política abans de la seva eliminació.