Tipus d’usuari: administrador d’ens, de fons i arxiver

Els registres d’accions inclou les  traces documentals de les operacions més comunes realitzades en la plataforma iARXIU pels diferents usuaris amb la finalitat de deixar constància i traça d’aquests esdeveniments, a efectes d’auditoria.

Aquests registres d’accions són generats automàticament per la plataforma iARXIU i els tipus d’esdeveniments/accions registrats són els següents:

 • Ingrés
 • Migració
 • Segellat
 • Consistència
 • Transferència
 • Eliminació:
 • Eliminació total
 • Eliminació parcial
 • Buidat selectiu
 • Mostreig cronològic
 • Eliminació de binaris
 • Restauració
 • Conservació
 • Importació

Nota:

L’administrador d’ens només pot consultar les accions del seu ens i dels seus fons vinculats

L’administrador de fons i arxiver només pot consultar les accions del fons que està gestionant

Consulta del registre d’accions

Quan l’usuari administrador fa una consulta del registre d’accions, el sistema li mostra en forma de taula totes les operacions realitzades sobre els PIA, fins a un màxim de 1000 accions. En cas de superar aquest màxim, la plataforma mostraria les 1000 accions més recents.

iarxiu_registre_accions

Si es vol consultar el detall de cadascuna de les accions només cal clicar a “id.acció”, “Usuari” i/o “id.Paquet”

iarxiu_registre_accions_02

Filtrar o cercar accions

Per tal de facilitar les cerques, els administradors poden fer un filtratge clicant a “Filtra”

iarxiu_registre_accions_03

Els camps per cercar són els següents

 • Ens i fons documental
 • Sèrie documental
 • Identificador del PIA
 • Dades del propi PIT: número expedient, data d’obertura, data de tancament, nom productor, unitat productora
 • Acció:
  • Ingrés, migració segellat, consistència, transferència, eliminació, restauració, conservació o importació
  • Per l’acció d’eliminació es permet seleccionar el subtipus d’acció: total, parcial, buidat selectiu, mostreig cronològic, o eliminació de binaris
  • La data de l’acció
 • Usuari
 • Identificador de política
 • Resultat de l’acció: correcte o incorrecte

iarxiu_registre_accions_04

Generació llistat del registre d’accions

Des de la llista de resultats, l’administrador té la possibilitat de crear un informe en format Excel. Aquest es genera en el moment de demanar-lo i es descarrega al navegador del client. Les dades que es mostren són les que es mostren a la llista més les específiques del PIA:

iarxiu_registre_accions_05