Un cop dutes a terme les operacions de preingrés per part de l’arxiver, la plataforma, abans de procedir a l’ingrés definitiu, aplica els següents controls de verificació:

 • Control del resum criptogràfic o hash  sobre els documents electrònics d’arxiu que formen part del PIT;
 • Introspecció automàtica en els fitxers per extreure les metadades de caràcter tècnic i de representació útils per a garantir la seva preservació i representació
 • Verificació d’existència de virus al PIT;
 • Validació i, en el cas de fer ús del servei d’evidència electrònica, completat de les signatures electròniques originals a la modalitat d’arxiu.
 • Comprovar que el PIT no s’hagi ingressat prèviament (control d’unicitat) per evitar duplicitats

En aquells casos que alguna de les comprovacions anteriors donés un resultat erroni, la plataforma iARXIU informa d’aquesta circumstància al ens productor per a la seva correcció: exemple errors

Si tot és correcte, la plataforma procedeix de la següent manera:

 • Incorporació d’altres metadades establertes per la plataforma
 • Indexació de les metadades descriptives per a facilitar les cerques i recuperació dels documents
 • Actualització de l’estat del PIT com a ingressat, és a dir, passa a tenir la condició de PIA
 • Generació del PIA, un fitxer xml en format METS apte per ser preservat en el repositori.
 • Generació del segell d’arxiu en el format XAdES-A associat al PIA.
 • Emmagatzemament del PIA en el repositori
 • Generació del corresponent registre d’accions amb les dades d’ingrés.