Tipus d’usuari: administrador de fons i arxiver

Un cop l’usuari administrador i/o arxiver s’autentica a la plataforma ha de seleccionar el ens i fons documental amb el qual vol operar. En aquells casos que l’usuari només disposi de permisos a un únic ens i fons documental no li apareixerà aquesta pantalla de selecció.

iarxiu_gestio_fons_documental_11

Un cop dins, el rol de l’usuari apareix a la part superior dreta de la pantalla i les funcionalitats d’administració que li apareixen són les següents:

iarxiu_gestio_fons_documental_12